1827 14th Ave

This project will be located at 14th Ave. When it’s complete, the new homes will be 3.5 stories tall and will include 8 townhomes with 5 open parking stalls. We’re just getting started planning now construction could start in Fall 2022 and the building could be open as early as Winter 2023.

This survey will be open from September 9, 2021 to September 30, 2021. After that, we’ll start preparing for the City’s Design Review process and other permitting steps.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1827 14TH Ave) or project number (3038617) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

This survey is anonymous, though information you share could be made public. Please do not share any personal/sensitive information. All information is being collected by JW Architects, but may be submitted to the City of Seattle. Therefore, personal information entered may be subject to disclosure to a third-party requestor pursuant to the Washington Public Records Act.

Take Survey

Download Flyer

6730 Rainier Ave S Chinese

到期通知:

截至2021年09月30日,6730 & 6724 Rainier Ave S 的外聯調查已結束,現在開始設計。我們感謝收到的所有反饋。

要了解更多有關該項目的信息並跟踪設計審查和許可流程的進度,請在設計審查日曆以及西雅圖服務門戶網站中搜索項目地址(6730 & 6724 Rainier Ave S)或項目編號(3038313-EG)。要了解更多有關設計審查早期推廣的信息,請訪問社區部網頁。

6730 Rainier Ave S Amharic

ከ 09-30-2021 ድረስ ለ 6730 & 6724 Rainier Ave S. የዳሰሳ ጥናቱ ተዘግቷል እናም አሁን ዲዛይኑ ይጀምራል። የተቀበልነውን ግብረመልስ ሁሉ እናደንቃለን።

ስለዚህ ፕሮጀክት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትም ሆነ ለዲዛይን ግምገማና ፍቃድ ለማግኘት የሚደረገውን ሂደት ለመከታተል ከፈለጉ የፕሮጀክቱን አድራሻ (6730 & 6724 Rainier Ave S) ወይንም Design Review Calendar የ ፕሮጀክት ቁጥር (3038313-EG) እና Seattle Services Portal. ይመልከቱ።

ለዚህ መጠይቅ መልስ መስጠት ካልፈለጉ ነገር ግን ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዙ ሃሳቦችና አስተያየቶች ካሎትና ለማጋራት ፍቃደኛ ከሆኑ ለ ጁልያን ዌበር በ [email protected] ያሳውቁን።

6730 Rainier Ave S Somali

Dhicitaanka Ogeysiinta

Marka la gaaro 09-30- 2021, baaritaanka 6730 & 6724 Rainier Ave S waa uu xirmayaa, markaana naqshadu waa ay bilaabanaysaa. Waana qadarinaynaa dhamaan fikrad celinta na soo gaadho.

Si aad u hesho qorshaha howshaan iyo la socodka horumarka dib u eegista naqshada iyo horu u socodka ogolaanshaha, raadi cinwaanka mashruuca (6730 & 6724 Rainier Ave S) ama mashruuca numbarkiisa (3038313-EG) dib u eegida naqshadaynta iskajwalka ama Seattle Service Portal. Hadaad doonayso inaad dhaqso u hesho warbixinta naqshada booqo  Department of Neighborhood’s Webpage.

6730 Rainier Ave S

As of September 30, 2021, the survey for 6730 & 6724 Rainier Ave S.  has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (6730 & 6724 Rainier Ave S)  or project number (3038313-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

928 N 101st ST

As of June 21th, 2021 the survey for 928 101st St has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (928 N 101st St) or project number in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

928 N 101st ST Chinese

截至2021 年 6 月 21 日,对 928 N 101st ST 的勘测已经关闭,现在设计工作即将开始。 我们感谢收到的所有反馈。

要查找有关此项目的更多信息并通过设计审查和许可流程跟踪我们的进度,请在设计审查日历和西雅图服务门户中搜索项目地址(北 101 街 928 号)或项目编号。 要了解有关尽早进行设计审核的更多信息,请访问邻区部的网页。

*请将上面的文本添加到项目页面,并删除调查链接,传单和其余文本。

928 N 101st ST Spanish

A la fecha del 21 de Junio de 2021, la encuesta para el 928 N 101st St está cerrada, y el proceso de diseño está comenzando. Apreciamos todos los valiosos comentarios que hemos recibido.

Para más información sobre el proyecto y su progreso durante los procesos de diseño, revisión y obtención de permisos, busque la dirección del proyecto (928 N 101st St) o el número de proyecto en el Calendario de Revisión de Diseños y el Portal de Servicios de Seattle. Para más información sobre la divulgación temprana de revisión de diseño, puede visitar el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle.

928 N 101st ST Vietnamese

Kể từ

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, cuộc khảo sát về 1900 23rd Avenue South đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp mà chúng tôi đã nhận được.

Để tìm hiểu thêm về dự án này và theo dõi tiến trình của chúng tôi thông qua quá trình xem xét và cấp phép thiết kế, hãy tìm kiếm địa chỉ dự án (928 N 101st St) hoặc số dự án trong Design Review Calendar và Seattle Services Portal. Muốn tìm hiểu thêm về cách tiếp cận sơ bộ để xem xét thiết kế, hãy ghé vào trang web của Department of Neighborhood’s webpage.

* Vui lòng thêm nội dung trên đây vào trang dự án và xóa các liên kết khảo sát, tờ rơi và văn bản còn lại.

 

4117 Wallingford Ave N

As of June 9th, 2021, the survey for 4117 Wallingford Ave N has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (4117 Wallingford Ave N) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.