928 N 101st ST

As of June 21th, 2021 the survey for 928 101st St has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (928 N 101st St) or project number in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

928 N 101st ST Chinese

截至2021 年 6 月 21 日,对 928 N 101st ST 的勘测已经关闭,现在设计工作即将开始。 我们感谢收到的所有反馈。

要查找有关此项目的更多信息并通过设计审查和许可流程跟踪我们的进度,请在设计审查日历和西雅图服务门户中搜索项目地址(北 101 街 928 号)或项目编号。 要了解有关尽早进行设计审核的更多信息,请访问邻区部的网页。

*请将上面的文本添加到项目页面,并删除调查链接,传单和其余文本。

928 N 101st ST Spanish

A la fecha del 21 de Junio de 2021, la encuesta para el 928 N 101st St está cerrada, y el proceso de diseño está comenzando. Apreciamos todos los valiosos comentarios que hemos recibido.

Para más información sobre el proyecto y su progreso durante los procesos de diseño, revisión y obtención de permisos, busque la dirección del proyecto (928 N 101st St) o el número de proyecto en el Calendario de Revisión de Diseños y el Portal de Servicios de Seattle. Para más información sobre la divulgación temprana de revisión de diseño, puede visitar el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle.

928 N 101st ST Vietnamese

Kể từ

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, cuộc khảo sát về 1900 23rd Avenue South đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp mà chúng tôi đã nhận được.

Để tìm hiểu thêm về dự án này và theo dõi tiến trình của chúng tôi thông qua quá trình xem xét và cấp phép thiết kế, hãy tìm kiếm địa chỉ dự án (928 N 101st St) hoặc số dự án trong Design Review Calendar và Seattle Services Portal. Muốn tìm hiểu thêm về cách tiếp cận sơ bộ để xem xét thiết kế, hãy ghé vào trang web của Department of Neighborhood’s webpage.

* Vui lòng thêm nội dung trên đây vào trang dự án và xóa các liên kết khảo sát, tờ rơi và văn bản còn lại.

 

4117 Wallingford Ave N

As of June 9th, 2021, the survey for 4117 Wallingford Ave N has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (4117 Wallingford Ave N) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

8052 16th Ave NW

As of June 9th, 2021, the survey for 8052 16th Ave NW has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (8052 16th Ave NW) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

9021 12th Ave NW

As of May 07, 2021, the survey for (9021 12th Ave NW.) has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (9021 12th Ave NW.) or project number (3037881-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1127 NW 60th Street

As of January 19, 2021, the survey for 1127 NW 60th Street has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1127 NW 60th Street) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1412 21st

As of January 13, 2021, the survey for 1412 21st Ave has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1412 21st Ave) or project number (3037377) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1017 6th Ave N

As of December 23rd, 2020 the survey for 1017 6th Ave. has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1017 6th Ave.) or project number (3037408) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.