1237 S Jackson St Vietnamese

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, cuộc khảo sát cho 1237 S Jackson St. đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi đánh giá cao tất cả phản hồi mà chúng tôi đã nhận được.

Chúng tôi đang làm việc với ISRD và Friends of Little Saigon để tiến hành các hoạt động tiếp cận cộng đồng. Friends of Little Saigon đang giúp chúng tôi tiếp cận các bên liên quan trong khu vực lân cận. Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ suy nghĩ của bạn về tương lai của dự án, vui lòng truy cập trang web của JW Architects at www.jwaseattle.com.

1237 S Jackson St Traditional Chinese

截至20211231日,對1237 S Jackson St.的調查已經結束,現在將開始設計階段。我們感謝您的積極回饋。

 我們正在與ISRDFriends of Little Saigon(小西貢之友)合作,進行社區宣傳活動。小西貢之友正在幫助我們接洽附近的利益相關者。要瞭解更多關於這項專案的資訊,並分享您對專案未來的想法,請瀏覽JW Architects 網站 w www.jwarchitects.com

1237 S Jackson St

As of December 31, 2021, the survey for 1237 S Jackson St. has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

We are working with ISRD and Friends of Little Saigon to conduct community outreach. Friends of Little Saigon is helping us reach neighborhood stakeholders. To find out more about this project and share your thoughts on the future of the project, please visit JW Architects website at www.jwaseattle.com.

1827 14th Ave

As of October 22, 2021, the survey for 1827 14th Ave. has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1827 14th Ave.)  or project number (3038617-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

6730 Rainier Ave S Chinese

到期通知:

截至2021年09月30日,6730 & 6724 Rainier Ave S 的外聯調查已結束,現在開始設計。我們感謝收到的所有反饋。

要了解更多有關該項目的信息並跟踪設計審查和許可流程的進度,請在設計審查日曆以及西雅圖服務門戶網站中搜索項目地址(6730 & 6724 Rainier Ave S)或項目編號(3038313-EG)。要了解更多有關設計審查早期推廣的信息,請訪問社區部網頁。

6730 Rainier Ave S Amharic

ከ 09-30-2021 ድረስ ለ 6730 & 6724 Rainier Ave S. የዳሰሳ ጥናቱ ተዘግቷል እናም አሁን ዲዛይኑ ይጀምራል። የተቀበልነውን ግብረመልስ ሁሉ እናደንቃለን።

ስለዚህ ፕሮጀክት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትም ሆነ ለዲዛይን ግምገማና ፍቃድ ለማግኘት የሚደረገውን ሂደት ለመከታተል ከፈለጉ የፕሮጀክቱን አድራሻ (6730 & 6724 Rainier Ave S) ወይንም Design Review Calendar የ ፕሮጀክት ቁጥር (3038313-EG) እና Seattle Services Portal. ይመልከቱ።

ለዚህ መጠይቅ መልስ መስጠት ካልፈለጉ ነገር ግን ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዙ ሃሳቦችና አስተያየቶች ካሎትና ለማጋራት ፍቃደኛ ከሆኑ ለ ጁልያን ዌበር በ [email protected] ያሳውቁን።

6730 Rainier Ave S Somali

Dhicitaanka Ogeysiinta

Marka la gaaro 09-30- 2021, baaritaanka 6730 & 6724 Rainier Ave S waa uu xirmayaa, markaana naqshadu waa ay bilaabanaysaa. Waana qadarinaynaa dhamaan fikrad celinta na soo gaadho.

Si aad u hesho qorshaha howshaan iyo la socodka horumarka dib u eegista naqshada iyo horu u socodka ogolaanshaha, raadi cinwaanka mashruuca (6730 & 6724 Rainier Ave S) ama mashruuca numbarkiisa (3038313-EG) dib u eegida naqshadaynta iskajwalka ama Seattle Service Portal. Hadaad doonayso inaad dhaqso u hesho warbixinta naqshada booqo  Department of Neighborhood’s Webpage.

6730 Rainier Ave S

As of September 30, 2021, the survey for 6730 & 6724 Rainier Ave S.  has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (6730 & 6724 Rainier Ave S)  or project number (3038313-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

928 N 101st ST

As of June 21th, 2021 the survey for 928 101st St has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (928 N 101st St) or project number in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

928 N 101st ST Chinese

截至2021 年 6 月 21 日,对 928 N 101st ST 的勘测已经关闭,现在设计工作即将开始。 我们感谢收到的所有反馈。

要查找有关此项目的更多信息并通过设计审查和许可流程跟踪我们的进度,请在设计审查日历和西雅图服务门户中搜索项目地址(北 101 街 928 号)或项目编号。 要了解有关尽早进行设计审核的更多信息,请访问邻区部的网页。

*请将上面的文本添加到项目页面,并删除调查链接,传单和其余文本。