928 N 101st ST Spanish

A la fecha del 21 de Junio de 2021, la encuesta para el 928 N 101st St está cerrada, y el proceso de diseño está comenzando. Apreciamos todos los valiosos comentarios que hemos recibido.

Para más información sobre el proyecto y su progreso durante los procesos de diseño, revisión y obtención de permisos, busque la dirección del proyecto (928 N 101st St) o el número de proyecto en el Calendario de Revisión de Diseños y el Portal de Servicios de Seattle. Para más información sobre la divulgación temprana de revisión de diseño, puede visitar el sitio web del Departamento de Vecindarios de Seattle.

928 N 101st ST Vietnamese

Kể từ

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, cuộc khảo sát về 1900 23rd Avenue South đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp mà chúng tôi đã nhận được.

Để tìm hiểu thêm về dự án này và theo dõi tiến trình của chúng tôi thông qua quá trình xem xét và cấp phép thiết kế, hãy tìm kiếm địa chỉ dự án (928 N 101st St) hoặc số dự án trong Design Review Calendar và Seattle Services Portal. Muốn tìm hiểu thêm về cách tiếp cận sơ bộ để xem xét thiết kế, hãy ghé vào trang web của Department of Neighborhood’s webpage.

* Vui lòng thêm nội dung trên đây vào trang dự án và xóa các liên kết khảo sát, tờ rơi và văn bản còn lại.

 

4117 Wallingford Ave N

As of June 9th, 2021, the survey for 4117 Wallingford Ave N has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (4117 Wallingford Ave N) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

8052 16th Ave NW

As of June 9th, 2021, the survey for 8052 16th Ave NW has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (8052 16th Ave NW) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

9021 12th Ave NW

As of May 07, 2021, the survey for (9021 12th Ave NW.) has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (9021 12th Ave NW.) or project number (3037881-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1127 NW 60th Street

As of January 19, 2021, the survey for 1127 NW 60th Street has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1127 NW 60th Street) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1412 21st

As of January 13, 2021, the survey for 1412 21st Ave has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1412 21st Ave) or project number (3037377) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

1017 6th Ave N

As of December 23rd, 2020 the survey for 1017 6th Ave. has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (1017 6th Ave.) or project number (3037408) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

 

2372 Franklin Ave E.

As of December 1st, 2020 the survey for 2372 Franklin Ave E. has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (372 Franklin Ave E.) or project number (3037203-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

9025 12th Ave NW

As of November 30th, 2020 the survey for 9025 12th Ave NW has been closed and now the design will begin. We appreciate all feedback we’ve received.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (9025 12th Ave NW) or project number (3037241-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.