928 N 101st ST Vietnamese

Kể từ

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, cuộc khảo sát về 1900 23rd Avenue South đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp mà chúng tôi đã nhận được.

Để tìm hiểu thêm về dự án này và theo dõi tiến trình của chúng tôi thông qua quá trình xem xét và cấp phép thiết kế, hãy tìm kiếm địa chỉ dự án (928 N 101st St) hoặc số dự án trong Design Review Calendar và Seattle Services Portal. Muốn tìm hiểu thêm về cách tiếp cận sơ bộ để xem xét thiết kế, hãy ghé vào trang web của Department of Neighborhood’s webpage.

* Vui lòng thêm nội dung trên đây vào trang dự án và xóa các liên kết khảo sát, tờ rơi và văn bản còn lại.