8608 42nd Ave S

Design Review Outreach Survey

Brighton Homes and JW Architects are collaborating to design the redevelopment of 8608 42nd Avenue South. When it’s complete, the new homes will be 3 stories tall and will include 5 townhomes with 5 parking stalls. We’re just getting started planning now – construction could start in Winter 2020.

Please join us in person to talk about project ideas and how to make this a successful development in the Rainier Beach neighborhood. Drop-in hours will be held on site, 8608 42nd Ave S, on Wednesday, July 24, from 5:00pm – 6:00pm.

This survey will be open from 07/10/19 – 07/31/19. After that, we’ll start preparing for the City’s Design Review process and other permitting steps.

To find out more about this project and track our progress through the design review and permitting process, search the project address (8608 42nd Avenue South) or project number (3034589-EG) in the Design Review Calendar and the Seattle Services Portal. To find out more about early outreach for design review, visit the Department of Neighborhood’s webpage.

This survey is anonymous, though information you share could be made public. Please do not share any personal/sensitive information. All information is being collected by JW Architects, but may be submitted to the City of Seattle. Therefore, personal information entered may be subject to disclosure to a third-party requestor pursuant to the Washington Public Records Act.

Click here to complete the survey.

View our Flyer

设计审查外联调查

Brighton Homes和JW Architects正在合作设计位于8608 42nd Avenue South的重建项目。竣工后,新房楼高三层,包括五座带五个停车位的联排别墅。我们现在刚刚开始规划,预计2020年冬季开始动工。

请亲自前来与我们一起讨论项目构想,以及如何使其成为Rainier Beach社区的成功开发项目。来访时间将安排在7月24日星期三下午5:00至6:00,位于8608 42nd Avenue South的项目现场。

此次调查将于7月10日至7月31日进行。之后,我们将开始为市政府的设计审查流程和其他许可步骤做准备。

要了解更多有关该项目的信息并跟踪设计审查和许可流程的进度,请在设计审查日历以及西雅图服务门户网站中搜索项目地址(8608 42 Avenue South)或项目编号(3034589-EG)。要了解更多有关设计审查早期推广的信息,请访问社区部网页。

这项调查是匿名的,但您分享的信息可能会公开。请不要分享任何个人/敏感信息。所有信息都由JW Architects收集,但可能会提交给西雅图市。因此,根据《华盛顿公共记录法》,输入的个人信息可能会向第三方请求者披露。

点击此处完成调查)


查看我们的传单

設計審查推廣調查

Brighton Homes和JW Architects正在合作設計8608 42nd Avenue South的重建專案。竣工後,新住宅將有三層,包括五棟帶五個停車位的聯排別墅。我們現在剛剛開始規劃,預計2020年冬季開始動工。

請親自來與我們一起討論專案構想,以及如何使它成為Rainier Beach社區的成功開發專案。來訪時間訂於7月24日星期三下午5:00至6:00,位於8608 42nd Avenue South的專案現場。

此次調查將於7月10日至7月31日進行。之後,我們將開始準備市政府的設計審查流程和其他許可步驟。

要瞭解有關本專案的更多資訊並追蹤設計審查和許可流程的進度,請在設計審查行事曆以及西雅圖服務門戶網站搜尋專案地址(8608 42 Avenue South)或專案編號(3034589-EG)。要瞭解有關設計審查早期推廣的更多資訊,請瀏覽社區部網頁。

這項調查是匿名的,但是您分享的資訊可能會公開。請不要分享任何個人/敏感資訊。所有資訊都由JW Architects收集,但可能會提交給西雅圖市。因此,根據《華盛頓公共記錄法》,輸入的個人資訊可能會向第三方請求者披露

點擊此處完成調查

查看我們的傳單

Dib u Eegista Baaritaanka Naqshadaynta

Brighton Homes iyo JW Architects ayaa ka wada shaqaynaya naqshada dib u casriyeenta ee 8608 42nd Avenue South. Marka la dhameeyo, guryaha cusubi waxay ka koobnaanayaan sedex dabaq, kuwaasoo ay ku jiraan shan guri oo laba dabaqla ah iyo shan baarkin. Waxaan hadda bilaabaynaa qorshaynta – dhismahuna wuxuu bilaabanayaa jiilaalka (winter) 2020.

Fadlan nagala soo qayb gal ka hadalka fikradaha mashruuca iyo sida looga dhigi karo mashruuc horumar u leh xaafada Rainier Beach. Saacadaha la iman karo meesha 8604 42nd Ave South, maalinta Arbacada, 24ka Luulyo (July), laga bilaabo 5:00pm – 6:00pm.

Baaritaankan wuxuu furnaanaayaa 10ka Luulyo (July) ilaa 31ka Luulyo. Markaa ka bacdi, waxaa la bilaabayaa u diyaar garowga dib u eegista naqshada magaalada howsheeda iyo talaabooyinka ogolaanshaha.

Si aad u hesho qorshaha howshaan iyo la socodka horumarka dib u eegista naqshada iyo horu u socodka ogolaanshaha, raadi cinwaanka mashruuca (8608 42nd Avenu South) ama mashruuca numbarkiisa (3034589-EG) dib u eegida naqshadaynta iskajwalka ama Seattle Services Portal. Hadaad doonayso inaad dhaqso u hesho warbixinta naqshada booqo Department of Neighborhood’s webpage.

Baaritaakani waa qarsoodi, inkastoo warbixintaada loo soo bandhigayo bulshada. Fadlan hala wadaagin warbixinta kuu qaaska ah/warbixin xasaaasi ah. JW Architects ayaa u ururinayso warbixintoo dhan, laakiin waxaa loo gudbin karaa City of Seattle. Sidaa awgeed macluumaadka shaqsiyadeed waxaa laga yaabaa in loo baahdo loona soo bandhigo qayb sedexaad oo codsata kuna saabsan ficilka diiwaanka bulshada ee Washignton.

Halkan riix si aad u buuxiso sahanka

Fiiri Flyer our

Khảo Sát Ý Kiến Theo Thủ Tục Xét Duyệt Thiết Kế

Brighton Homes và JW Architects đang cộng tác trong việc thiết kế dự án tái phát triển khu nhà tại 8608 42nd Avenue South. Khi được hoàn thành, khu nhà này sẽ bao gồm 5 căn nhà 3 tầng liền vách với 5 chỗ đậu xe. Hiện tại chúng tôi chỉ mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch – dự án có thể khởi công vào mùa đông năm 2020.

Xin mời bạn ghé thăm chúng tôi để trao đổi trực tiếp về các ý tưởng của dự án và những gì cần làm để đảm bảo sự thành công của khu nhà này ở cộng đồng Rainier Beach. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp bạn tại địa điểm của dự án, 8608 42nd Ave S, vào ngày thứ tư, 24 tháng 7 từ 5:00 – 6:00 chiều.

Cuộc khảo sát này được mở ra từ ngày 10 đến 31 tháng 7. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục Xét Duyệt Thiết Kế của Thành Phố cùng với các bước xin giấy phép khác.

Để biết thêm thông tin về dự án này và theo dõi sự tiến bộ của chúng tôi trong thủ tục xét duyệt thiết kế và xin giấy phép, vui lòng tìm kiếm địa chỉ dự án (8608 42nd Avenue South) hoặc mã số dự án (3034589-EG) trong Lịch Xét Duyệt Thiết Kế và Cổng Thông Tin Dịch Vụ Seattle. Để biết thêm về quá trình tham khảo ý kiến sớm trong thủ tục xét duyệt thiết kế, vui lòng truy cập trang web của Sở Phụ Trách các Khu Dân Cư.

Các câu trả lời trong bản khảo sát này được ẩn danh, tuy nhiên thông tin do bạn cung cấp có thể được chia sẻ công khai. Xin đừng cung cấp bất kỳ thông tin nào mang tính cá nhân/tế nhị. Tất cả thông tin được thu thập bởi JW Architects nhưng có thể được chuyển đến Thành Phố Seattle. Vì thế, các thông tin cá nhân được điền vào bản khảo sát có thể bị tiết lộ nếu co yêu cầu từ một bên thứ ba chiếu theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai của Washington.

Nhấn vào đây để hoàn thành khảo sát

Xem tờ rơi của chúng tôi