1237 S Jackson St Vietnamese

Khảo sát Tiếp cận Đánh giá Thiết kế

Quốc Đăng và JW Architects đang hợp tác để thiết kế tái phát triển 1237 S Jackson St. Khi hoàn thành, tòa nhà mới sẽ cao 6 tầng và sẽ bao gồm các không gian thương mại linh hoạt với (84) căn hộ và (34) bãi đậu xe ngầm. Hiện chúng tôi chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch – việc xây dựng có thể bắt đầu vào mùa đông năm 2022 và tòa nhà có thể mở cửa sớm nhất là vào mùa xuân năm 2023.

Cuộc khảo sát này sẽ mở từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho quy trình Đánh giá Thiết kế của Thành phố và các bước cấp phép khác.

Chúng tôi đang làm việc với ISRD và Friends of Little Sigon để tiến hành các hoạt động cộng đồng. Freinds of Little Sigon đang giúp chúng tôi tiếp cận các bên liên quan trong khu vực lân cận. Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ suy nghĩ của bạn về tương lai của dự án, vui lòng truy cập trang web của JW Architects (www.jwaseattle.com).

Cuộc khảo sát này là ẩn danh, mặc dù thông tin bạn chia sẻ có thể được công khai. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân / nhạy cảm nào. Tất cả thông tin đang được thu thập bởi JW Architects, nhưng có thể được nộp cho Thành phố Seattle. Do đó, thông tin cá nhân đã nhập có thể bị tiết lộ cho người yêu cầu bên thứ ba theo Đạo luật Hồ sơ Công khai của Washington.

Tham gia khảo sát

Tải xuống tờ rơi