1237 S Jackson St Vietnamese

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, cuộc khảo sát cho 1237 S Jackson St. đã kết thúc và bây giờ việc thiết kế sẽ bắt đầu. Chúng tôi đánh giá cao tất cả phản hồi mà chúng tôi đã nhận được.

Chúng tôi đang làm việc với ISRD và Friends of Little Saigon để tiến hành các hoạt động tiếp cận cộng đồng. Friends of Little Saigon đang giúp chúng tôi tiếp cận các bên liên quan trong khu vực lân cận. Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ suy nghĩ của bạn về tương lai của dự án, vui lòng truy cập trang web của JW Architects at www.jwaseattle.com.